مدیریت ارتباط با صنعت- دفتر بازاریابی
دفتر بازاریابی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/19 | 

گزارش فعالیت های انجام شده و دستاورد ها
+۹۵۰
اطلاع‌رسانی با استفاده از فضای مجازی و ایمیل ها
+۱۵۰
پروپوزال‌های ارسال‌شده از طرف اساتید
+۱۴۷
پروژه های مورد تسهیل‌گری میان اساتید دانشگاه و صنعت
+۱۵
مورد پیگیری منتج به عقد قرارداد
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباط با صنعت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=34.4053.6963.fa
برگشت به اصل مطلب