مدیریت ارتباط با صنعت- اخبار و اطلاعیه‌ها
موضوعات پژوهشی گروه مپنا در سال ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/22 | 

ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ، در راﺳﺘﺎی رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهای ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ همکاری های ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ - ﭘﮋوهشی ﻧﻈﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎه ها، ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ، ﺷﺮﮐﺖهای ﻧﻮﭘﺎ، دانش بنیان و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﭘﯿﺮاﻣﻮن هدﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی این همکاری ها، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪوین "ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راهنمای موضوعات ﭘﮋوهشی ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ" ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
این ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی های ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﭙﻨﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ موضوعات ﭘﮋوهشی متنوعی است ﮐﻪ مشمول زمانبندی فصلی برای دریافت پروپوزال می باشند و ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎه ها و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس راهنمای مندرج در کتابچه ﻗﺎدر ﺑﻪ همکاری ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﭙﻨﺎ ﺧﻮاهند ﺑﻮد
ایﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی های ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﭙﻨﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﻮرهای ﭘﮋوهشی می باشد ﮐﻪ در دوره های زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ شده و از طریق وب سایت مپنا قابلیت دسترسی خواهد داشت.
ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎه ها و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس راهنمای مندرج در کتابچه ﻗﺎدر ﺑﻪ همکاری ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﭙﻨﺎ ﺧﻮاهند ﺑﻮد.
در راستای هریک از محورهای پژوهشی کتابچه، محققین می بایست پیشنهاد تحقیقاتی خود را در قالب فرم پیشنهاد اولیه تکمیل و به آدرس marketingaut.ac.ir ارسال نمایند.
گروه مپنا همچنین در راستای ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻇﺮﻓﯿﺖهای ﭘﮋوهشی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ها و اوﻟﻮیت های ﭘﮋوهشی ﻣﭙﻨﺎ و گسترش همکاری های تحقیقاتی خود، اقدام به طراحی پرتال پژوهش و فناوری مپنا نموده است. این پرتال در چهار ﺑﺨﺶ
  • همکاران ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ
  • ﭘﮋوهشگران ﺧﺎرج از ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ
  • ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎهی و ﭘﮋوهشی
  • ﺷﺮﮐﺖهای داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوهشی محققین و دانشگاه ها را جمع آوری نموده و متناسب با نیازهای موجود، فرصت های مشترکی را برای همکاری های پژوهشی فراهم می نماید. کلیه ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوهشگران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوهشی ﺧﻮد را در این پرتال و بر اساس راهنمای مندرج در کتابچه پژوهشی ثبت نمایند.
  1. کتابچه راهنمای محورهای پژوهشی گروه مپنا
  2. پرسشنامه اطلاعات فنی ( A۲ )
  3. پرسشنامه اطلاعات مالی ( B۲)
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباط با صنعت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=34.3991.7562.fa
برگشت به اصل مطلب